Què és l’AMPA?

L’AMPA ETS TU ! 

És l’associació de mares i els pares dels alumnes del CEIP Artur Martorell, reconeguda legalment. Totes les famílies en som membres de ple dret, amb els mateixos drets i deures.

Els nostres objectius fonamentals són:

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i als tutors, als professors i als alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre i col·laborar en les activitats educatives del centre, cooperant amb el Consell Escolar pel que fa a l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Potenciar les activitats dirigides a la formació de pares, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

Ser membre de l’AMPA és una oportunitat de ser part activa de la vida escolar, de participar en una tasca altruista i desinteressada que, a més, reverteix directament en benefici dels nostres fills i filles.

L’òrgan sobirà és l’Assemblea General, que se celebra com a mínim un cop l’any. Entre tots els socis i sòcies de l’AMPA es procedeix periòdicament a l’elecció del president/a,  secretari/a i tresorer/a, que juntament amb els vocals formen la Junta de l’AMPA. Aquesta junta és l’encarregada de regir l’associació, que es reuneix mensualment.